တကၠသိုလ္မ်ား အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

အပိုင္း(၁) ပထမဦးဆံုးအေနႏွင့္တကၠသိုလ္မ်ား ၏အဆင့္ကို သတ္မွတ္သည့္နည္း စနစ္မ်ားမွာ မ်ားစြာရႈပ္ေထြး သျဖင့္ ေက်ာင္း သားမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုတည္း အေပၚအားထားၿပီး မည္သည့္ တကၠသိုလ္ကို ေရြးခ်ယ္မည္ဟု မဆံုးျဖတ္သင့္ပါ။ အမ်ားသိၿပီးျဖစ္ေသာ တကၠသိုလ္အဆင့္(University Ranking)သတ္မွတ္နည္းတစ္ခုမွာ