တကၠသိုလ္မ်ား အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

အပိုင္း(၁)

ပထမဦးဆံုးအေနႏွင့္တကၠသိုလ္မ်ား ၏အဆင့္ကို သတ္မွတ္သည့္နည္း စနစ္မ်ားမွာ မ်ားစြာရႈပ္ေထြး သျဖင့္ ေက်ာင္း သားမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုတည္း အေပၚအားထားၿပီး မည္သည့္ တကၠသိုလ္ကို ေရြးခ်ယ္မည္ဟု မဆံုးျဖတ္သင့္ပါ။

အမ်ားသိၿပီးျဖစ္ေသာ တကၠသိုလ္အဆင့္(University Ranking)သတ္မွတ္နည္းတစ္ခုမွာ တကၠသိုလ္မ်ား၏ အခ်က္အလက္အားလံုးကိုၿခံဳငံုသံုးသပ္ၿပီး အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း (Overall Ranking) ပင္ျဖစ္ ပါသည္။ ဤအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းစနစ္တြင္ ဘြဲ႔ႀကိဳ(Bachelor)၊ ဘြဲ႔လြန္(Master’s Degree)၊ အဓိကဘာသာရပ္ (Majors)  စသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳဘဲ တကၠသိုလ္မ်ား၏အရည္အေသြးကို သာ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၿပီး အဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳသည့္ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမွာ “US News and World Report” ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ပါသံုးသပ္ခ်က္သည္ သီးျခားေဖာ္ျပမထားလ်င္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြက္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အစီရင္ခံစာ အေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

https://www.usnews.com/best-colleges/ranking/national-universities

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ Princeton တကၠသိုလ္သည္အဆင့္(၁)ျဖစ္ၿပီး ယင္း၏ေနာက္တြင္ Harvard တကၠသိုလ္ အဆင့္(၂)၊ Yale ႏွင့္ University of Chicago တို႔က ပူးတြဲအဆင့္(၃)စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားရွိ ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ တစ္ခုသတိျပဳရမည္မွာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ႏွင့္တစ္ႏွစ္ မတူကြဲျပားမႈရွိၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကြဲျပားကြာဟမႈ ႀကီးမားတတ္ပါတည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး အေနျဖင့္ အဆင့္(၁) Princeton ကိုတက္သည္ျဖစ္ေစ သို႔တည္းမဟုတ္ အဆင့္(၅) MIT(သို႔မဟုတ္ Standford) ကိုတက္သည္ျဖစ္ေစ ကြာျခားမႈမ်ားစြာရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ အမွန္အားျဖင့္ ထိပ္တန္းအဆင့္(၂၀)၊ (၂၅)အတြင္းရွိသည့္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုကြာျခားမႈမွာ မ်ားစြာနည္းပါးပါသည္။ ကြာျခားမႈရွိလွ်င္ လည္း အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ထို႔ေနာက္ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုးရွိသည့္ တကၠသသိုလ္မ်ားမွာ အဆင့္(၂၀)၊ (၃၀) အတြင္းရွိ တကၠသိုလ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းစြာေလးစားထိုက္သည့္ တကၠသိုလ္မ်ားျဖစ္သည့္  University of Michigan ၊ New York University တို႔မွာ အဆိုပါ တကၠသိုလ္အမ်ိုးအစားတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းေနာက္ အဆင့္(၄၀)၊ (၅၀)အတြင္းရွိ တကၠသိုလ္မ်ားမွာလည္း အမ်ားသံုးစံႏႈန္းျဖင့္ စဥ္းစားလွ်င္ ပထမ အဆင့္၀င္ႏိုင္သည့္ တကၠသိုလ္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး  ယင္းတို႔ထဲတြင္ University of Texas-Austin ၊ University of Washington ႏွင့္ University of Maryland တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားမွာ ထိပ္တန္းအဆင့္(၁၀၀)အတြင္း ပါ၀င္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤကဲ့သို႔အဆင့္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားေသာ္ျငားလည္း အဆင့္(၁၁၀) သတ္မွတ္ထား သည့္ တကၠသိုလ္တစ္ခုသည္ အဆင့္(၁၀၀) သို႔မဟုတ္ အဆင့္(၉၀)ရွိ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္  မ်ားစြာကြာျခားမႈ မရွိေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သတိျပဳမိႏိုင္ပါသည္။ အေမရိကန္တကၠသိုလ္မ်ားကို စဥ္းစားရာ၌   ေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ ထိပ္တန္းအဆင့္(၂၀)၊ (၃၀)အတြင္းရွိ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ၀င္ခြင့္ရရန္ အိမ္မက္မက္ေလ့ ရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုထိပ္တန္းအဆင့္ တကၠသိုလ္မ်ားအျပင္ ေနာက္ထပ္အဆင့္(၅၀)၊ (၁၀၀)အတြင္းရွိ တကၠသုိလ္မ်ားကို ၀င္ခြင့္ရလွ်င္လည္း အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ ပညာေရးကိုရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါမည္။

တကၠသိူလ္မ်ားအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းကို US News အျပင္ Times Higher Education ကလည္း သတ္မွတ္ ထားေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ခုလည္းရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

California Institute of Technology ကို Times က အဆင့္(၁)အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း US Newsကမႈ အဆင့္(၁၀)အျဖစ္သာ သတ္မွတ္ပါသည္။ တကၠသိုလ္အားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ အဆင့္(၁)အျဖစ္သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း အျခားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက အဆင့္(၁၀) သို႔တည္းမဟုတ္ အဆင့္(၂၀)အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတတ္ သည္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ University of Michigan ကို Times က အဆင့္(၁၆) သတ္မွတ္ေပးထားေသာ္လည္း US News ကမႈ အဆင့္ (၂၈)သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ အလားတူ University of Washington ကို Times က အဆင့္(၁၈) သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း US News ကမႈ အဆင့္(၅၆)သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ တကၠသိုလ္တစ္ခုကို အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက ထိပ္တန္းအဆင့္(၂၀)တြင္ ပါဝင္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အျခားအဖြဲ႔တစ္ခုကသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ထိပ္တန္းအဆင့္(၅၀)ထဲတြင္ပင္ ပါဝင္ေကာင္းမွပါဝင္ႏိုင္ပါမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ University of Maryland ကို Times က အဆင့္(၃၃) သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း US News ကမူအဆင့္(၆၁)သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ကြာျခားရျခင္းမွာ အဆင့္သတ္မွတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္နည္းစနစ္မ်ား အဖြဲ႔တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

 

အပိုင္း(၂)

ဘြဲ႔လြန္တန္းႏွင့္ဘြဲ႔ႀကိဳတန္း ၊ အဓိကဘာသာရပ္အလိုက္ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း။

အခ်ိဳ႕တကၠသိုလ္မ်ားမွာ ဘြဲ႔ႀကိဳတန္းအတြက္သီးသန္႔ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္းတစ္ခ်ိဳ႕တကၠသိုလ္မ်ားမွာမူ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားကို ယင္းတို႔၏အဆင့္အတန္းရွိ ပါရဂူဘြဲ႔ (PhD.) အတြက္ အာရံုစူးစိုက္သင္ၾကားၾကသည္ကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ဘြဲ႔ႀကိဳတန္းႏွင့္ဘြဲ႔လြန္တန္း ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ေကာင္းသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ဘြဲ႔လြန္တန္းမ်ားတြင္ ေကာင္းစြာသင္ၾကားပို႔ခ်ႏိုင္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဘြဲ႔ႀကိဳအတန္းမ်ားတြင္လည္း ေကာင္းစြာသင္ၾကားပို႔ခ်ႏိုင္သည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အဓိကဘာသာရပ္ (Majors) မ်ားကို ခြဲျခားလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ဘြဲ႔လြန္တန္းႏွင့္ဘြဲ႔ႀကိဳတန္း သင္ၾကားမႈအစီအစဥ္မ်ားကိုပါ သီးျခား ခြဲလိုက္ႏိုင္ပါ သည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားမွာလည္း ပိုမိုတိက်လာပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာ အဓိကဘာသာရပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။(ၿမိဳ႕ျပ၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ စာသည္ျဖင့္)

US News က အဆင့္အမ်ိုးအစား (၂)ခု ခြဲျခားသတ္မွတ္လိုက္ပါသည္။ အမ်ိုးအစားတစ္ခုမွာ ပါရဂူဘြဲ႔ သင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္(သုေတသန လုပ္ငန္းပါဝင္ေသာ)ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးအစားတစ္ခုမွာ ပါရဂူဘြဲ႔အတြက္ သင္ၾကားမႈအစီအစဥ္မရွိေသာ ေက်ာင္းဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-engineering-schools/eng-rankings?int=997208

အင္ဂ်င္နီယာ ပါရဂူဘြဲ႔သင္ၾကားမႈရွိေသာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ MIT ကို အဆင့္(၁)သတ္မွတ္၍ ယင္းေနာက္တြင္ Standford ႏွင့္ University of California Berkeley တို႔ကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အရည္အေသြးအားလံုး ျခံဳငံုသံုးသတ္သည့္ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း (Overall quality ranking)တြင္ အဆင့္(၁၀)ႏွင့္ မနီးစပ္ခဲ့ေသာ University of Michigan ကို ဘြဲ႔လြန္အင္ဂ်င္နီယာသင္ၾကားမႈ၌ Times ႏွင့္ US News တို႔ အဆင့္(၄)သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ Harvard ကို ယခင္အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား၌ ထိပ္တန္းျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘြဲ႔လြန္အင္ဂ်င္နီယာတန္းတြင္မူ အဆင့္(၂၂)အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြနဳ္ပ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ University of Utah ကို စီးပြားေရးပညာရပ္တြင္  Us News က အဆင့္(၄၅) သတ္မွတ္ ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအဝန္း အရည္ေသြးအားလံုးျခံဳငံုသံုးသပ္မႈအဆင့္ (Overall Quality Ranking) တြင္မူ အဆင့္(၁၁၀) သတ္မွတ္ခဲ့ ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္စီးပြားေရးပညာရပ္မ်ားတြင္လည္း အေျခခံအဓိက ဘာသာရပ္ (Basic Majors) မ်ားျဖင့္ ထပ္မံခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။ (ဥပမာ-လွ်ပ္စစ္၊ ၿမိဳ႕ျပ၊ စာရင္းကုိင္၊ ဘ႑ာေရးစသျဖင့္) အလံုးစံု  ျခံဳငံု သံုးသပ္ထားသည့္   အဆင့္တြင္ New York University သည္ အဆင့္(၃၀)ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဘာသာရပ္အတြက္မႈ အဆင့္(၂)ျဖစ္လာပါသည္။ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ New York တြင္ တည္ရွိသျဖင့္ စီးပြားေရးအဓိကဘာသာရပ္မ်ား အားလံုးတြင္ အဆင့္ေကာင္းျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ရႈလွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အလံုးစံုအရည္အေသြး ျခံဳငံုသံုးသပ္ၿပီး သတ္မွတ္ထား သည့္အဆင့္(Overall Ranking) တစ္ခုတည္းေပၚတြင္သာ မွီခိုမေရြးခ်ယ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာအဓိကဘာသာရပ္အေပၚ အေျခခံၿပီး သတ္မွတ္သည့္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေပၚတြင္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။

အေကာင္းဆံုး စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ Harvard သည္ ထိပ္ဆံုးမွာျဖစ္ၿပီး University of Chicago မွာ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဘြဲ႔ႀကိဳႏွင့္ဘြဲ႔လြန္စီးပြားေရးပညာသင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ခြဲျခားသံုးသပ္လိုက္ လွ်င္ အဆင့္မ်ားေျပာင္းလဲသြားသည္ကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ Harvard မွာ အဆင့္(၁) မဟုတ္ေတာ့ဘဲ University of Pennsylvania မွာ အဆင့္(၁)ျဖစ္လာၿပီး MIT မွာ အဆင့္(၂)ျဖစ္လာပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဘြဲ႔ႀကိဳတန္းသင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္တြင္ ထိပ္တန္းရွိေနေသာ တကၠသိုလ္တစ္ခုသည္ ဘြဲ႔ႀကိဳ ဘြဲ႔လြန္ ခြဲျခားစမ္းစစ္သည့္ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း စနစ္တြင္ ထိပ္တန္းအဆင့္၌ ရွိခ်င္မွရွိေပလိမ့္မည္။

လက္ရွိရႈပ္ေထြးလွေသာ တကၠသိုလ္မ်ားအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းထက္ ပိုမိုရႈပ္ေထြးေသာ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း စနစ္တစ္ခုမွာ “ကမၻာ့တကၠသိုလ္မ်ားအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း (Global Ranking)” ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာ့တကၠသိုလ္မ်ားအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း (Global Ranking) း ပန္သီးႏွင့္လိေမၼာ္သီ္းႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မတူညီေသာ စနစ္မ်ားအားႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း

US News မွ ကမၻာ့တကၠသိုလ္မ်ား အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

https://www.usnews.com//education/best-global-universities/rankings

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ Harvard သည္ ထိပ္ဆံုးေနရာ၌ရွိေနၿပီး MIT မွာ ယင္းေနာက္တြင္ရွိေနပါသည္။ Oxford ကိုမႈအဆင့္(၅)အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေမးစရာေမးခြန္းတစ္ခုရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးသည္ အဆင့္(၁) Harvard သို႔မဟုတ္ Oxford အဆင့္(၅) သို႔တည္းမဟုတ္ အဆင့္(၁၇) Imperial College London မည္သည့္ တကၠသိုလ္သို႔သြားသင့္သည္ကို အထူးဂရုစိုက္စဥ္းစားစရာလိုသည္လားဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ အေျဖကေတာ့ မလိုအပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု Times Higher Education မွာလည္းအလားတူ ကမၻာ့တကၠသိုလ္မ်ားအား အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းကို ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/25/sort by/score overall/sort  order/asc/cols/scores

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ Oxford သည္ ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ရွိေနၿပီး ယင္းေနာက္တြက္ Cambridge ရွိေနပါသည္။ Harvard ကိုမႈ အဆင့္(၆)သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ဤအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္(၂)ခုကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ မ်ားစြာေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈကိုေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါသည္။ (အံ့ၾသစရာေကာင္းစြာ US News မွာ Harvard ကို အဆင့္(၁) သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္ Times Higher Education က Oxford ကို အဆင့္(၁)သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။) အလားတူ University of California Berkeley ကို US News က အဆင့္(၄)သတ္မွတ္ထားခ်ိန္တြင္  Times က အဆင့္(၁၈) သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ယခု “QS ကမၻာ့တကၠသိုလ္အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း ၂၀၁၈ (QS World Ranking 2018)” ကိုၾကည့္လွ်င္ MIT ၊ Standford ႏွင့္ Harvard တကၠသိုလ္မ်ားကို ထိပ္တန္းအဆင့္(၃)ခုတြင္ သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ Cambridge ႏွင့္ Oxford ကိုအဆင့္(၅)ႏွင့္ အဆင့္(၆)အျဖစ္ အသီးသီးသတ္မွတ္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018

မိမိတစ္ဦးတည္းအျမင္ျဖင့္ Harvard ႏွင့္ Oxford မည္သည့္တကၠသိုလ္က ပိုေကာင္းသည္ကို မေျပာႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ကၽြနဳ္ပ္သည္ University of Utah ႏွင့္ မိမိပါရဂူဘြဲ႔ ရရွိခဲ့သည့္ Univesity of Alberta တို႔တြင္ ႏွစ္အတန္ၾကာေနခဲ့ရာမွ အဆိုပါ တကၠသိုလ္ႏွစ္ခုသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။

  • US News: University of Utah ကိုအဆင့္(၁၂၉)ႏွင့္

University of Albata ကို အဆင့္(၁၃၄)

  • Times: University of Utah ကိုအဆင့္(၂၀၁-၂၅၀)ႏွင့္

University of Albata ကို အဆင့္(၁၁၉)

  • QS : University of Utah ကိုအဆင့္(၃၉၁)ႏွင့္

University of Albata ကို အဆင့္(၉၀) အသီးသီး သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ေထာက္ျပလိုသည္မွာ အေမရိကန္အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း(US News) က ထိပ္တန္းအဆင့္(၁၀၀) အတြင္းရွိ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ တစ္ခု( ဥပမာ- University of Utah) ကို UK အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း (Times ၊ QS) မွ အဆင့္သတ္မွတ္လွ်င္ အဆင့္(၂၀၀)ေက်ာ္ သို႔မဟုတ္ အဆင့္(၃၀၀)ေက်ာ္ သို႔ ေရာက္သြားႏိုင္ပါသည္။ ထိုနည္းအတိုင္း အျခားတစ္ဖက္မွၾကည့္လွ်င္ London Schools of Economics and Political Science ကို Times မွ အဆင့္(၂၅)ႏွင့္ QS မွ အဆင့္(၃၅)သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း US News မွ အဆင့္(၂၄၄)သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ယခုက်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ AWUR (Academic World University Rankings) ကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း စနစ္ကိုေဖာ္ျပပါမည္။ ထိုစနစ္ကို ရွန္ဟိုင္းအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း အတိုင္ပင္ခံ အဖြဲ႔(Shanghai Ranking Consultancy) မွျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Harvard တကၠသိုလ္သည္ တဖန္ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး London Schools of Economics and Political Science က အဆင့္(၁၀၁)မွ (၁၅၀)ၾကားသို႔ေရာက္ရွိသြားပါသည္။ ကၽြနဳ္ပ္အေနျဖင့္ မတူကြဲျပားေသာ စနစ္မ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္အဆင့္သတ္မွတ္သည္မ်ားကို အေသးစိတ္ဆြးေႏြးမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အဆင့္သတ္မွတ္ ျခင္းအေပၚ မည္သို႔သက္ရာက္မႈရွိေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါသည္။

U.S News

https://www.usnews.com/education/best-global-university/articles/methodology

Times Higher Education

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-university-rankings-2018

QS

https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology

ARWU

https://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2017.html

အထက္ေဖာ္ျပပါ Website မ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကမၻာ့တကၠသိုလ္မ်ားအတင့္သတ္မွတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတို႔၏ တြက္ခ်က္ပံုနည္းနစ္မ်ားကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အခ်က္အလက္တစ္ခုေျပာင္းလဲသြားသည္ႏွင့္  ရလဒ္ကို မ်ားစြာေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါသည္။

ဤအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွ ကၽြနဳ္ပ္တို႔မည္သည္ကိုနားလည္လိုက္သနည္း? နည္းစနစ္မ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တို႔မွာ မ်ားစြာေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္လိုက္ပါသည္။ London Schools of Economics and Political Science သည္ ထိပ္တန္းအဆင့္(၂၅)၊ ထိပ္တန္းအဆင့္(၅၀)၊ ထိပ္တန္းအဆင့္(၁၅၀) သို႔မဟုတ္ အဆင့္ (၂၅၀)စသည္ျဖင့္ အဆင့္သတ္မွတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ တိုင္းျပည္ေပၚမူတည္ၿပီး  ေျပာင္းလဲ သြားႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေျပာင္းလဲ သြားႏိုင္မႈသည္  ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳ ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္သင့္သည္မွာ..

၁။ မိမိသင္ၾကားလိုသည့္ အဓိကဘာသာရပ္(Major) ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔  အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္တြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ သင္ၾကားမႈေနာက္ခံရွိေသာ တကၠသိုလ္တစ္ခုသည္ စီးပြားေရး ဘာသာရပ္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ သင္ၾကားမႈေနာက္ခံ ရွိေကာင္းမွရွိေပလိမ့္မည္။

၂။ မိမိသည္ ဘြဲ႔ႀကိဳတန္းကိုတက္မည္ သို႔မဟုတ္ ဘြဲ႔လြန္တန္း(အထူးသျဖင့္ ပါရဂူဘြဲ႔) မည့္သည့္အတန္းသို႔တက္ေရာက္ မည္ကို ျဖည့္စြက္စဥ္းစားပါ။ အခ်ိဳ႕တကၠသိုလ္မ်ားသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ သင္ၾကားမႈအစီအစဥ္မ်ားရွိေသာ္လည္း ဘြဲ႔လြန္တန္းအတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ သုေတသနအစီအစဥ္မ်ား ရွိေကာင္းမွရွိေပလိမ့္မည္။ အျပန္အလွန္အား ျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာတကၠသုိလ္မ်ားမွာ ဘြဲ႔လြန္တန္းအတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ သုေတသနအစီအစဥ္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ဘြဲ႔ႀကိဳတန္းအတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ သင္ၾကားမႈအစီအစဥ္မ်ား ရွိေကာင္းရွိေပလိမ့္မည္။

၃။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ တကၠသိုလ္မ်ားအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းကို မိမိ၏တကၠသုိလ္ေရြးခ်ယ္ရာ၌ စိစစ္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ မိမိတက္ေရာက္လိုသည့္ ေအာက္ဆံုးအဆင့္တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ မိမိသို႔မဟုတ္ မည္သူမဆို တက္ေရာက္လိုသည့္ တကၠသိုလ္အခ်ိဳ႕ကို ခြဲျခားရာတြင္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ထက္ပို၍ဆိုရလွ်င္ အဆင့္(၁၀၀)သတ္မွတ္ထားသည့္ တကၠသိုလ္တစ္ခုႏွင့္ အလြန္အမင္းမကြာျခားလွေသာ အဆင့္ (၁၂၀) သို႔မဟုတ္ အဆင့္ (၁၅၀)ရွိသည့္ အျခားတကၠသိုလ္တစ္ခုႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေရြးခ်ယ္ရာတို႔ျဖစ္ပါသည္။ သင့္၏ ကိုယ္ပိုင္ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖစ္ျဖတ္မႈ လိုအပ္ပါသည္။

၄။ ကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ (Global Ranking)၊ အေမရိကန္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ (US Ranking)စသည္ျဖင့္ မည္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ တိုင္းတာသည္ျဖစ္ေစ တကၠသိုလ္အခ်ိဳ႕သည္ ထိပ္တန္းမွာရွိေနၾကပါသည္။ (ဥပမာ Harvard၊ MIT၊ Oxford၊ Cambridge စသည္ျဖင့္)၊ ယင္းတို႔ကိုအလြယ္တကူ ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ ဆိုရလွ်င္ တကၠသိုလ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ားကို အတြင္းက်က်ခြဲျခားၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသည္မွာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ၾကည့္ရသကဲ့သို႔ မလြယ္ကူ မရိုးရွင္းပါ။

၅။ တိုးတက္ေသာပညာေရးစနစ္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ လူတိုင္းက အေကာင္းဆံုးဟုလက္ခံထားသည့္ တကၠသိုလ္မ်ား ရွိၾကပါသည္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ (UK) တြင္ ထိုကဲ့သို႔တကၠသုိလ္ (၂၀)မွ(၃၀) တို႔ထက္ပို၍ (၅၀)အထိရွိႏိုင္ပါသည္။ ကေနဒါ ႏိုင္ငံတြင္ (၁၀)မွ(၂၀)ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ထို႔ထက္ပို၍ (၁၀၀)မွ(၂၀၀) အထိ ရွိႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ေရြးခ်ယ္မႈသည္ တကၠသိုလ္၏အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ အဆင့္(၁၀၀) သို႔မဟုတ္ အဆင့္(၁၅၀)စသည့္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုတည္း ေပၚတြင္မုတည္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ မိမိတစ္ဦးခ်င္း၏လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းလခ၊ ေက်ာင္းတည္ေနရာ၊ မိမိ တက္ေရာက္လိုသည့္ အဓိကဘာသာရပ္(Major)၏ မဟာဌာန(Faculty) စသည္တို႔ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ (Global Ranking) ဟုေခၚဆိုသည့္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သတိႏွင့္ယွဥ္၍ၾကည့္သင့္ပါသည္။ မိမိ၏ပညာသင္ၾကားေရးကို အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းအေပၚအေျခခံၿပီး မေရြးခ်ယ္သင့္ပါ။ အမွန္အားျဖင့္ ထို႔ထက္ပို၍ဆိုရလွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ အလြန္အမင္းမၾကည့္သင့္ပါ။ သင့္အေနျဖင့္ King Saud University (QS workd အဆင့္ ၂၂)၊ University of Putra Malaysia (QS အဆင့္ ၂၂၉)၊ Univeristy of Kebangsaan (QS အဆင့္ ၂၃၀) သို႔မဟုတ္ ဆိုၾကပါစို႔ ယင္းထက္အဆင့္နိမ့္ေသာ Washington State University (QS အဆင့္ ၄၀၁ – ၄၁၀)စသည့္တို႔တြင္ ပညာသင္ယူမည္လား? ကၽြန္ဳပ္တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ အေျဖကိုသိပါသည္။ သင္တို႔အေျဖကိုသိလိမ့္ မည္ဟု ကၽြန္ဳပ္အေနႏွင့္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

Min Thu Maung (PhD)
Dean
Myanmar Ivy College of Business and Technology